Zoue

Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zoue.sk a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zoue.sk je Zoue, s. r. o. so sídlom Bohdanovce 171, 044 16 Bohdanovce. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 29616/V. IČO: 46617361, IČ DPH: SK 2023481075.


Kontaktné údaje:

Poštová adresa: Zoue, s. r. o., Bohdanovce 171, 044 16 Bohdanovce, Slovenská republika

Zodpovedná osoba: Ing. Veronika Šindlerová

E-mailová adresa: v.sindlerova@gmail.com

Mobil: +421 907 371 283


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 043 79 Košice 1


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci (dodávateľ) a na druhej strane kupujúci (spotrebiteľ), ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci (spotrebiteľ) – kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.


Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.zoue.sk  sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi.

2. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, kúpna zmluva je uzavretá odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu. Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov.

3. Ak je zákazníkom právnická osoba, je ním odoslaná objednávka tovaru návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá okamžikom doručenia záväzného potvrdenia (prijatia) objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

5. V prípade zákazníka spotrebiteľa je miestom dodania tovaru adresa uvedená zákazníkom vo formulári objednávky.

6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

8. Všetky ceny uvedené na stránke www.zoue.sk sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.


Stornovanie objednávky

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená t.j. tovar ešte nebol odoslaný, zaslaním žiadosti na adresu v.sindlerova@gmail.com alebo telefonicky. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
2. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom stornuje objednávku v čase po odoslaní tovaru predávajúcim, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.


Platobné podmienky

V internetovom obchode www.zoue.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka - peniaze za tovar zaplatí zákazník až pri prevzatí tovaru kuriérovi (Slovenská pošta).

Bankový prevod - po prijatí objednávky zašleme zákazníkovi potvrdzujúci e-mail aj s číslom účtu a číslom objednávky, ktoré uvedie pri platbe ako variabilný symbol. Za tovar zaplatí vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke. Tovar je odoslaný ihneď po pripísaní platby na bankový účet.


Dodacie podmienky

1. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby bankovým prevodom, ak je tovar skladom.

Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka a navrhneme ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Zákazník má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť.

Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom sú zákazníci informovaní pri zadávaní objednávky.

2. Daňový doklad je súčasťou zásielky a slúži ako záručný list.

3. V prípade, že si zákazník riadne odoslaný tovar na doručovacej adrese neprevezme z dôvodov na svojej strane a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sa náklady vynaložené zákazníkom na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa zákazník v takomto prípade zaväzuje uhradiť z dôvodu porušenia povinnosti tovar prevziať. So súhlasom zákazníka doručí predávajúci zákazníkovi tovar opätovne, avšak na náklady zákazníka a až po úhrade týchto nákladov. To platí aj pre prípady, keď prvý pokus o doručenie nebol zákazníkom hradený (doručenie zdarma a pod.).


Reklamácia a záruka tovaru

1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.zoue.sk a právnym poriadkom Slovenskej republiky, bezodkladne v zákonnej lehote - najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

2. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25°C.

3. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, s prihliadnutím na spresnenia v reklamačnom poriadku.

4. Ak je zákazníkom osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

5. Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar vykazuje známky poškodenia bezodkladne informuje predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené mechanickým poškodením. 

6. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho (nie na dobierku) spolu s príslušnými dokladmi - kópia daňového dokladu (faktúra), kópia dokladu o zaplatení, stručný list popisujúci poškodenie reklamovaného tovaru.

7. Predávajúci rozhodne a upovedomí o tom kupujúceho prostredníctvom mailu (ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak). V prípade, že reklamácia bude opodstatnená, predávajúci zabezpečí kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu. Musí tak učiniť najneskôr do 15 dní od ukončenia reklamácie. Bez ohľadu na skutočnosť, či je reklamácia opodstatnená, zasiela predávajúci písomné vyrozumenie.


Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 12 Z. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vrátiť poskytnuté plnenie. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar v stave, v akom bol odoslaný – v originálnom a nepoškodenom balení. Ak tovar vráti poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu v akom bol odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si túto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť uhradená suma za objednaný tovar. Zákazník je tiež povinný pri vrátení tovaru predložiť kópiu daňového dokladu a potvrdenie o zrealizovanej platbe (pri dobierke príjmový doklad z pošty). Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, ak už bol tovar čiastočne spotrebovaný, nakoľko sekcia kozmetika spadá do hygienickej oblasti vyššie uvedeného zákona.

Vrátený tovar však musí byť neporušený, riadne zabalený v pôvodnom originálnom obale s neporušenou ochrannou fóliou a nepoužitý, teda v takom stave, v akom bol spotrebiteľovi doručený. Pokiaľ bol už tovar rozbalený a používaný, nemožno ho na základe hygienických dôvodov vrátiť.

V prípade ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie spotrebiteľa od  zmluvy ako neplatné, napr. z dôvodu nemožnosti od zmluvy odstúpiť, odošle tovar späť spotrebiteľovi s vyjadrením, že odstúpenie je neplatné a uvedie dôvod neplatnosti odstúpenia. Ak spotrebiteľ napriek tomu opätovne vráti tovar predávajúcemu na základe neplatného odstúpenia od zmluvy, predávajúci tovar uschová do doby, kým si ho spotrebiteľ nevyzdvihne u predávajúceho, najviac však po dobu 6 mesiacov a informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí tejto doby je predávajúci oprávnený tovar znehodnotiť.


Záverečné ustanovenia

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar kvalitne zabalený v rámci dohodnutej dodacej doby, v cene akú mal kupujúci uvedenú v objednávke (ak sa nedohodnú na inej cene v rámci alternatívneho riešenia). Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú doručovateľskou službou, taktiež neručí za poškodenie zásielky doručovateľskou firmou, ani v prípade, že kupujúci uvedie nesprávnu adresu a v dôsledku toho je dodávka tovaru oneskorená.

Odoslaním objednávky elektronickou formou alebo telefonickou formou kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.